Maria Mędrzycka

  matematyczna strona domowa

  Witam na mojej stronie domowej poświęconej głównie matematyce w gimnazjum.
  Można tu znaleźć zestawy zadań dotyczących różnych zagadnień poruszanych w szkole.

  Maria M?drzycka


  Zadania  geometria trójkątów czworokąty przekształcenia ZadaniaKółko matematyczne
  buton wysokości buton trapezy buton symetrie buton Zadania tekstowe buton Konkurs matematyczny 2007 - informacje
  buton środkowe buton Układ współrzędnych buton jednokładność buton Zadania z brył 1 buton Zestaw olimpijski 1
  buton dwusieczne buton obroty buton Zestaw olimpijski 2
  buton symetralne buton przesunięcia buton Zestaw olimpijski 3
  buton twierdzenie Pitagorasa buton podobieństwo buton Zestaw olimpijski 4
  buton twierdzenie Talesa buton Zestaw olimpijski 6.1 i 6.2
  buton Zestaw olimpijski 8 i 9
  buton Zestaw olimpijski 10 i 11
  buton Zestaw olimpijski 12 i 13
  buton Zestaw olimpijski 14

  Zestaw wrześniowy dla olimpijczyków


  1. Jaka jest ostatnia cyfra liczby 11n + 6n?
  2. Czy iloczyn pięciu kolejnych liczb calkowitych nieparzystych: jest zawsze podzielny przez 20? Jest zawsze większy od 24? Może być ujemny?
  3. Czy liczba 2002 × (2002 ³ - 1) × (2002 ² - 4) jest podzielna przez 1000, 1002 lub 2001?
  4. (Tw. Talesa) W trójk?cie ABC punkt S jest środkiem środkowej CC'. Punkt D jest takim punktem boku AC, że odcinek SD jest równoległy do boku BC. Udowodnij, że stosunek |DC| : |DA| jest stały w każdym trójkącie i podaj jego wartość liczbową.
  5. (Tw. Talesa) Dwa okręgi o promieniach s i t są styczne zewnętrznie. Oblicz odległość punktu styczności od wspólnej stycznej zewnętrznej do tych okręgów.
  6. (Tw. Pitagorasa) Na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych a i b opisano okrąg o promieniu R, i w ten trójkąt wpisano okrąg o promieniu r. Wykaż, że suma długości przyprostokątnych jest równa sumie długości średnic.
  7. (Tw. Pitagorasa) W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości 10cm i 20cm. Na krótszej przyprostokątnej, jak na średnicy, zbudowano okrąg. Oblicz długości odcinków, na jakie ten okrąg podzielił przeciwprostokątną.
  8. (proporcje) Odcinek AB podzielono kolejno punktami C i D w ten sposób, że AC : CD = BD : AD. Wykaż, że AC = BD.
  9. Na bokach AB, BC i CA trójkąta ABC obrano odpowiednio punkty D, E i F tak, że AD : DB = BE : EC = BE : EC = CF : FA oraz kąty BAC i FED mają równe miary. Wykaż, że trójkąty ABC i DEF są podobne.
  10. (translacja i okrąg) Wewnątrz równoległoboku ABCD obrano w taki sposób punkt O, że ∠AOB + ∠COD = 180°. Udowodnij, że ∠OBC = ∠ODC  Moja szkoła

  Matex rocznik pierwszy  Zadania, które można zobaczyć w zamieszczonym powyżej zbiorze zadań są realizowane na lekcjach matematyki w klasach matematycznych Gimnazjum nr 42 w Warszawie. Zbiór zadań jest sukcesywnie uzupełniany.

  Matematyka to męcząca dziedzina wiedzy, trzeba dbać również o kondycję fizyczną. Zapraszam do galerii zdjęć. Sprawozdanie z I Zimowej Szkoły Matematyki w Starej Dąbrowie znajdziesz tu.

  A kto lubi czyta? bajki, też znajdzie coś dla siebie.


  Wymagania edukacyjne


  Drużynowe Zawody Matematyczne


  Wycieczki rowerowe


  Napisz do mnie: list